Právne vyhlásenie

Naše webové stránky slúžia na poskytovanie informácií o našej spoločnosti, našich výrobkoch, a o iných službách. Tieto informácie sú preverované a zhromažďované s veľkou starostlivosťou a sú neustále aktualizované. Bez ohľadu na náš vlastný záujem o presnosť, úplnosť a aktuálnosť tohto obsahu však zaň nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť, či už explicitne alebo implicitne. Tieto webové stránky slúžia len pre všeobecnú informovanosť a nijakým spôsobom nenahrádzajú zdravotné, komerčné ani iné rady. Z tohto dôvodu vylučujeme uplatňovanie alebo kompenzáciu škôd vzniknutých ako priamy alebo nepriamy následok z používania týchto webových stránok a informácií, ktoré sa na nich nachádzajú.

Ak naše webové stránky obsahujú informácie od tretích strán alebo sa na ne odvolávajú, takéto informácie by sa nemali vnímať ako odporúčania z našej strany. Presnosť, aktuálnosť a zákonnosť takýchto informácií nekontrolujeme, a preto za ne pochopiteľne nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť.

Program, jeho obsah, údaje, obrázky a podobne sú chránené autorským právom alebo inými právami týkajúcimi sa priemyselného vlastníctva. Okrem toho by sme chceli poukázať aj na to, že všetky názvy výrobkov a iné riadne označené názvy sú chránené zákonom o ochranných známkach. Akékoľvek používanie vrátane reprodukcie, distribúcie a spracovania je prípustné len v rámci zákonne stanovených obmedzení a len so súhlasom oprávnenej osoby.

Vyhradzujeme si explicitné právo na zmeny obsahu týchto webových stránok a na to, že ich môžeme vykonávať kedykoľvek.

© Berlin – Chemie / A. Menarini Distribution Slovakia s.r.o.